Huong Nam Logistics - HNA (Main office - Ho Chi Minh city)
42/5 Ung Văn Khiêm, ward 25, Bình Thạnh district
Ho Chi Minh city, Vietnam
(84) (8) - 35113142  (84) (8) - 35113158  info@huongnamlog.com.vn

Huong Nam Logistics - HNA (Hai Phong branch)
25 Điện Biên Phủ, Ngô Quyền district
Hai Phong city, Vietnam
(84) (8) - 35113142  (84) (8) - 35113158  info@huongnamlog.com.vn

Huong Nam Logistics - HNA (Da Nang branch)
12 Châu Thượng Văn, Hải Châu district
Da Nang city, Vietnam
(84) (8) - 35113142  (84) (8) - 35113158  info@huongnamlog.com.vn

For our international representative, please click here